Київська обласна рада професійних спілок » Документи » Статут Київської обласної ради професійних спілок
Статут Київської обласної ради професійних спілок

 

1. Загальні положення


1.1. Об’єднання організацій профспілок в Київській області (далі – об’єднання) створене у відповідності з Угодою, укладеною обласними організаціями галузевих профспілок (далі членські організації) в м.Києві
10 лютого 2000 року та затвердженою XX Київською обласною міжспілковою конференцією профспілок 2 березня 2000 року.

Об'єднання має статус обласного та носить назву - Київська обласна рада профспілок, скорочена назва Київська облпрофрада (далі-Облпрофрада).

1.2.​  Місце знаходження виборних органів Облпрофради - м. Київ, майдан Незалежності,2.

1.3.​  Облпрофрада - неприбуткова громадська організація, яка здійснює свою діяльність на території Київської області відповідно до Конституції України, Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", інших актів законодавства ,цього Статуту, Програми та Статуту Федерації профспілок України, міжнародного права та принципів профспілкового руху.

1.4.​  В своїй діяльності облпрофрада не підзвітна і не підконтрольна органам державного і господарського управління, політичним та іншим громадським організаціям і рухам.

1.5.​  Об’єднання (облпрофрада) здійснює свою діяльність на основі:

-​ добровільності вступу до нього і виходу з нього членських організацій;

- рівноправності, колегіальності, гласності, партнерства і співробітництва з членськими організаціями;

-​ солідарності, взаємодопомоги членських організацій.


II. Мета, завдання і права об’єднання (облпрофради)


2.1. Об’єднання (облпрофрада), керуючись демократичними принципами, визнаючи Статути галузевих профспілок, рівноправність, організаційну, фінансову і господарську самостійність членських організацій ставить за мету здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок, їх галузевих органів, що розташовані і діють на території області. Колективно виробляє перспективні і чергові завдання організацій профспілок області, розробляє і забезпечує реалізацію єдиних конкретних профспілкових дій.

2.2. Членські організації, які створили обласне об'єднання організацій профспілок - облпрофраду, наділяють її правами:

- об'єднувати і координувати діяльність членських організацій в період між конференціями, представляти і відстоювати трудові, соціально-економічні права і інтереси членів профспілок, а також міжгалузеві і територіальні інтереси профспілкових органів всіх рівнів в обласній раді депутатів, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, державних і господарських органах управління, організаціях роботодавців, громадсько-політичних організаціях, Федерації профспілок України, інших профоб'єднаннях;

- проводити переговори та укладати угоду з органами державної влади, об’єднаннями роботодавців, контролювати її виконання, сприяти вдосконаленню практики укладання угод і колективних договорів у трудових колективах;

-​ організовувати і здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про працю, охорону праці;

- в рамках Законів України підтримувати акції, ініціативи і законі вимоги членських організацій і трудових колективів, домагатися відміни, припинення дій або зміни рішень, що обмежують права й інтереси трудящих, ветеранів війни і праці, молоді та пенсіонерів;

- здійснювати заходи, спрямовані на збереження і розвиток соціально-культурної інфраструктури трудових колективів, поліпшення роботи клубних, бібліотечних, дитячих позашкільних закладів, дотримання їх соціального статусу;

- надавати організаційну, методичну та правову допомогу членським організаціям і членам профспілок;

- організовувати навчання профспілкових працівників і активістів, узагальнювати і розповсюджувати досвід профспілкової роботи;

- сприяти через Фонди соціального страхування виплаті встановлених законодавством видів допомоги по соціальному страхуванню працюючих і членів їх сімей;

- координувати діяльність виборних профспілкових органів в питаннях охорони здоров'я, умов праці, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

- сприяти створенню необхідних умов для духовного, фізичного розвитку трудящих і членів їх сімей;

- підтримувати міжнародні зв'язки з профцентрами інших країн;

- здійснювати інші функції у відповідності до Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» та чинного законодавства;

- дотримуватись принципів колегіальності, гласності, інформувати членські організації, членів профспілок і періодично звітувати перед ними про свою роботу;

- видавати інформаційний вісник облпрофради.


III. Членські організації, їх права та обов'язки


3.1. В об’єднання (облпрофраду) на добровільній основі входять обласні організації галузевих профспілок, первинні профспілкові організації, що не мають обласних галузевих організацій профспілок, які визнають основні напрямки діяльності облпрофради, цей Статут та зобов'язуються їх виконувати і сплачувати членські внески.

3.2.​  Питання вступу до Облпрофради розглядаються на конференціях, пленумах обкомів профспілок, засіданнях галузевих рад, профспілкових зборах (конференціях) організацій, які не мають обласних галузевих профорганів, а потім на підставі цих рішень — на президії об’єднання. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин її членів. У випадку відмови президії в прийомі це питання, за клопотанням бажаючих вступити до складу об’єднання, розглядається на засіданні ради, рішення якої є остаточним.

3.3.​  Членським організаціям гарантується право:

- представляти свої організації і членів профспілки в органах Облпрофради, обирати (делегувати) своїх представників в ці органи, відкликати і заміняти їх;

- через своїх представників брати участь у роботі виборних органів Облпрофради, вносити проекти документів на їх розгляд;

- звертатись в органи Облпрофради з будь-яких питань профспілкової роботи і одержувати відповідні консультації, допомогу і підтримку;

- добровільного виходу з Облпрофради.

3.4. При виході із Облпрофради членська організація повідомляє про це не пізніше ніж за три місяці президію Облпрофради.

3.5. Членські організації зобов'язані:

- виконувати рішення конференції, Ради, Президії;

- не допускати дій, що підривають авторитет Облпрофради, завдають їй шкоду або заважають у здійсненні її функцій;

- надавати інформації з питань і в строки, встановлені безпосередньо Радою або Президією;

- інформувати своїх членів профспілок про діяльність Облпрофради.

- дотримуватися зобовʼязань щодо відрахувань членських внесків у розмірах , установлених Радою.

3.6. Членська організація, яка не дотримується умов даного Статуту, діє на шкоду профспілковому рухові, може бути виведена із Облпрофради. Рішення про виключення приймаються Президією, якщо за нього проголосує не менше двох третин членів Президії. У випадку незгоди з таким рішенням, членська організація може апелювати безпосередньо до засідання Ради Облпрофради, рішення якої є остаточним.


ІV. Організаційна структура, керівні органи об’єднання


4.1. Керівними органами Облпрофради є:

1. Міжспілкова конференція (конференція);

2. Рада об’єднання (Рада);

3. Президія об’єднання (Президія).

4.2. Вищим органом Облпрофради є міжспілкова конференція, яка скликається не рідше одного разу на п’ять років.

Про скликання і порядок денний конференції оголошується не пізніше як за місяць до її проведення. Норма представництва визначається на засіданні Ради, Президії, а порядок обрання делегатів – кожною членською організацією»;

Делегатами конференції за посадами є голова, його штатні заступники, а також голова контрольно-ревізійної комісії обласного об'єднання профспілок.

4.3. Президія на вимогу не менше третини членських організацій згідно із рішенням їх колегіальних органів, або із ініціативи Ради приймають рішення про скликання позачергової конференції, дату місце її проведення та порядок денний.


Виборні органи Облпрофради.

Повноваження Конференції.


4.4. Конференція Облпрофради:

- заслуховує звіти про діяльність Ради, контрольно-ревізійної комісії, приймає по них відповідні рішення;

- визначає чергові завдання і загальні напрямки діяльності профспілок області;

- затверджує Статут Облпрофради, вносить до нього зміни і доповнення;

- затверджує Положення про контрольно-ревізійну та мандатну комісії, вносить зміни й доповнення до них;

- обирає контрольно-ревізійну та мандатну комісію, заслуховує її повідомлення та приймає по них відповідні рішення. Голови контрольно-ревізійної та мандатної комісії обираються та звільняються на засіданнях відповідних комісій;

- обирає делегатів на з'їзд Федерації профспілок України;

- обирає голову облпрофради та його заступників терміном на 5 років. Голова і за його поданням - заступники голови облпрофради, у разі необхідності, можуть також обиратися на засіданні Ради на термін до наступної конференції;

- делегує окремі свої повноваження Раді та її Президії;

- підтверджує повноваження делегованих членськими організаціями

членів Ради.

4.5. Конференція вважається повноважною, якщо в її роботі беруть участь не менше двох третин обраних делегатів.

4.6. Рішення конференції вважаються прийнятими, якщо за них, при наявності кворуму, подано більше половини голосів присутніх делегатів, за винятком п.6.1. Статуту.

Форма голосування визначається конференцією.

4.7. У період між конференціями вищим органом Облпрофради є Рада, яка скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік, і вважається повноважною, якщо в її роботі бере участь не менше половини членів ради. Засідання Ради скликається Президією або з ініціативи не менше як третини членів Ради. Дата проведення і порядок денний засідання Ради визначаються президією.

4.8. Рада формується за принципом рівного представництва членських організацій. Кількісну квоту представництва встановлює Рада.

Членами Ради за посадами є голова облпрофради, його заступники.

4.9. Порядок обрання (делегування), відкликання і заміни членів Ради визначають членські організації.

4.10. Термін повноважень Ради і членів контрольно-ревізійної комісії - 5 років.


Повноваження Ради:


4.11. Рада визначає свою позицію з актуальних питань соціально-економічного життя області, стратегію і тактику діяльності щодо захисту прав та інтересів членів профспілок.

4.12.​ Затверджує повідомлення мандатної комісії щодо повноважень членів Ради, делегованих до її складу на зміну вибулих, або відкликаних членськими організаціями.

4.13.​ За поданням Президії встановлює розмір та порядок перерахування внесків членськими організаціями до облпрофради на забезпечення її статутної діяльності.

4.14.​ Скасовує прийняті президією чи головою Ради рішення, які не відповідають законодавству, Статуту об’єднання.

4.15. Заслуховує звіти президії, голови, заступників голови Ради, дає оцінку їх діяльності.

4.16. Приймає рішення з приводу протестів та апеляцій до Ради.

4.17.Голова Ради та його заступники можуть звільнятися рішенням Ради, або Президії, у зв’язку з скороченням посади через відсутність фінансування, тривалою (понад чотири місяці) хворобою, порушенням норм Статуту або з інших підстав.

У разі звільнення голови Ради, його заступників з цих причин, вибори на ці посади проводяться Радою на термін до наступної конференції.

4.18. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні Ради, приймаються більшістю голосів членів Ради присутніх на засіданні.

4.19. Члени контрольно-ревізійної комісії обласного об'єднання профспілок беруть участь у засіданні Ради з правом дорадчого голосу.

4.20. В період між засіданнями Ради керівним органом управління діяльністю облпрофради є Президія, яка підзвітна і підконтрольна Раді.

Президія формується на термін повноважень Ради шляхом обрання (делегування) зі складу Ради по одному представнику від кожної членської організації, що входять до об’єднання.

Персональний склад Президії набуває повноважень після підтвердження їх правомочності Радою.

Порядок обрання (делегування) до складу Президії та порядок відкликання (заміни) її членів визначають членські організації.

До складу Президії за посадами входять голова, штатні заступники голови об’єднання.

4.21.Членська організація може обирати заступника члена Президії, якому надаються всі повноваження члена Президії в разі неможливості участі останнього в її засіданні.


Повноваження Президії:


4.22. Приймає рішення щодо реалізації основних напрямів діяльності Ради, постанов і резолюцій конференцій, засідань Ради. Розглядає питання про

роботу членських організацій.

4.23. Визначає позицію облпрофради у поточній соціально-економічній ситуації, готує відповідні пропозиції для розгляду на конференції, засіданні Ради.

4.24. Розглядає проекти планів соціально-економічного розвитку області.

4.25. Приймає рішення щодо скликання конференції, визначає модус представництва, місце та час її проведення, а також рішення про місце і час проведення засідання Ради, готує пропозиції для розгляду на її засіданнях, щорічно звітує про свою роботу на засіданні Ради.

4.26.​ Приймає рішення про прийом членських організацій до об’єднання та виключення з нього відповідно до пп. 3.2; 3.6.

4.27.​ Затверджує символіку, встановлює відзнаки облпрофради та затверджує положення про них.

4.28.​ Приймає рішення про розподіл приміщень і майна облпрофради, про створення, ліквідацію, реорганізацію підпорядкованих облпрофраді організацій відповідно до чинного законодавства України.

4.29.​ Приймає рішення про звільнення голови, заступників голови облпрофради відповідно до частини другої п.4.38 цього Статуту.

4.30. Може створювати в районах і містах області координаційні ради голів комітетів (рад) профспілок, які проводять свою роботу у відповідності з Положенням про ці ради, Статутом Облпрофради та чинним законодавством України.

4.31. За поданням голови Ради розглядає і затверджує структуру, штатний розпис, а також кошторис облпрофради та звіт про його виконання.

4.32. Президія підзвітна і підконтрольна Раді.

4.33. Засідання Президії проводяться в міру необхідності за рішенням голови облпрофради, або на вимогу не менш як однієї третини членів президії, але не рідше одного разу на квартал і вважаються повноважними, якщо в них бере участь більше половини її членів.

4.34.​ Рішення президії приймаються при наявності кворуму більшістю голосів присутніх членів президії, за винятком пп.3.2. і 3.6. цього Статуту.


Голова Київської облпрофради.


4.35.​  Вищою посадовою особою облпрофради є голова, який представляє її інтереси в місцевих органах виконавчої влади, обласній раді депутатів, Федерації профспілок України, об'єднаннях громадян і роботодавців, у зовнішніх зносинах. У межах своїх повноважень може здійснювати інші дії в інтересах облпрофради, якщо ці дії не суперечать чинному законодавству і Статуту об’єднання.

4.36.​ Голова облпрофради скликає президію, формує, згідно затвердженого Президією штатного розпису, виконавчий апарат в межах передбачених бюджетом коштів, затверджує функціональні обов’язки працівників апарату, організовує його роботу і несе відповідальність за її ефективність, контролює використання коштів.

4.37. Голова облпрофради підзвітний і підконтрольний конференції, Раді, Президії.

4.38. Звільнення з посади голови облпрофради, його заступників проводиться відповідно до норм трудового законодавства.

4.39. У разі відсутності голови облпрофради, обов'язки голови, за його розпорядженням, виконує один із заступників голови.


V. Кошти, майно і господарська діяльність облпрофради


5.1.Кошти облпрофради формуються із членських внесків, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів.

«Доходи(прибутки) облпрофради, як неприбуткової організації, що надходять від членських профспілкових внесків та інших джерел, використовуються виключно для фінасування видатків на утримання облпрофради, реалізації мети ( ц ілей, завдань) та напрямів її діяльності згідно із затвердженими річними та окремими (цільовими) кошторисами за напрямками діяльності на нижчезазначені цілі:

- на проведення конференцій, засідань Ради, Президії, Контрольно-ревізійної комісії,нарад,семінарів та навчання профспілкових кадрів та активу ( в т.ч.оплата праці залучених до навчання лекторів та харчування учасників цих заходів);

- на проведення зборів, мітингів, демонстрацій,інших протестних акцій;

- на оплату виступів профспілкових працівників та активу на телебаченні та радіо;

- на виготовлення інформаційних , методичних, довідкових матеріалів, збірників, брошур та плакатів;

- на поліграфічні та архівні послуги;

- на придбання основних засобів, малоцінних та швидкозношувальних предметів, канцелярських товарів, бланків, календарів, грамот та профспілкових нагород, інших нематеріальних активів, необхідних для виконання своїх статутних завдань;

- на ремонт основних засобів, які знаходяться на балансовому обліку облпрофради;

- на оренду , утримання, ремонт службових приміщень, які орендуються облпрофрадою для виконання своїх статутних завдань;

- на технічне обслуговування ( в тому числі: заправка картриджів, придбання витратних матеріалів та пального для службових автомобілів), ремонт та експлуатацію основних засобів;

- на програмне забезпечення ком’ютерної техніки ,на супровід програм, обслуговування оргтехніки, підтримку сайту облпрофради, отримання інформаційних послуг;

- на послуги зв’язку та відправку кореспонденції ( поштові витрати), оренда абонементних скриньок для службового користування;

- на придбання ( передплату) періодичних видань ( газети,журнали,тощо);

-на банківське та касове обслуговування в банківських установах;

- на службові відрядження штатних працівників облпрофради;

- на придбання, оренду та утримання службових автомобілів, транспортні витрати під час проведення профспілкових заходів та придбання проїзних квитків на службові поїздки працівників;

- на утримання штатних працівників облпрофради, в тому числі забезпечення нарахування та виплати заробітної плати,преміювання,виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, доплати за сумісництво, вихідну допомогу при виході на пенсію та інші виплати;

-на винагороди за виконання робіт ( надання послуг) за цивільно-правовими договорами;

- на нецільову та цільову благодійну ( матеріальну) допомогу членам профспілки, які потребують такої допомоги;

- на профспілкові виплати для оздоровлення, відвідування хворих, поховання чи відшкодування вартості ритуальних послуг,а також з нагоди професійних свят, днів народження, для заохочення профспілкових працівників та активу, підвищення їх кваліфікації та інші;

- на оплату (часткову оплату) навчання штатних працівників облпрофради;

- на грошові винагороди до встановлених профспілкових відзнак;

- на надання безвідсоткової позики профспілковим працівникам;

- на безповоротну та поворотну фінансову допомогу членським організаціям облпрофради, первинним профспілковим організаціям, спортивним закладам, дитячим оздоровчим закладам та іншим, відповідно до рішень керівних органів;

-на оплату лікування та медичного обслуговування членів профспілки через заклади охорони здоров’я;

- на охорону праці та покращення соціально- побутових умов для членів профспілки;

- на медичне страхування профспілкових працівників;

- на навчання профспілкового активу ;

- на організацію і проведення заходів із вшанування ветеранів праці;

- на податки та відрахування до державного та місцевих бюджетів та соціальних фондів;

- на перерахування членських профспілкових внесків ФПУ на статутну діяльність;

- на відрахування членських профспілкових внесків членським організаціям облпрофради відповідно до рішень керівних органів облпрофради;

- відрахування коштів первинній профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;

- на фінансування експлуатаційних, комунальних,канцелярських, друкарських та інших витрат із забезпечення діяльності апарату облпрофради;

- на інші адміністративно- господарські, не передбачені, витрати, які необхідні для виконання статутних завдань облпрофради, і не заборонені законодавством України;

- на проведення заходів з нагоди загальнодержавних свят, інших урочистих подій, оплата харчування до святкових заходів;

- на придбання квітів, сувенірів,призів, подарунків для проведення свят, нарад, семінарів та інших заходів, у тому числі на придбання квітів для покладення до пам’ятників, обелісків у святкові та урочисті дні;

- на організацію новорічно-різдвяних свят ( оформлення залів, придбання вітальних листівок членам профспілки, ветеранам праці, придбання квитків на дитячі новорічні свята для дітей членів профспілки та новорічних подарунків);

- на придбання путівок ( або їх часткова оплата), на туристичні подорожі, що організуються туристично-екскурсійними установами, оплата екскурсій та поїздок вихідного дня для членів профспілки;

- на проведення заходів фізкультурно-оздоровчого та масово-спортивного спрямування ( спартакіади,турніри,змагання з окремих видів спорту, тощо) за участю членських організацій облпрофради,первинних профспілкових організацій;

-на оренду спортивних споруд (стадіонів,плавальних басейнів,легкоатлетичних манежів, тирів для кульової стрільби,футбольних полів, спортивних залів, майданчиків) для фізкультурно-оздоровчих занять членів профспілки;

- на оплату харчування, проживання та транспортних послуг учасників під час проведення профспілкових спортивно-масових змагань;

- на придбання нагородної атрибутики ( кубків, медалей,дипломів, цінних заохочувальних призів) для відзначення переможців та учасників спортивно-масових змагань;

- на проведення культурно-масових заходів;

- на профспілкові винагороди( преміювання) та подарунки активним членам профспілки ( у т.ч. за участь у змаганнях та конкурсах);

- на придбання путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування в санаторіях, базах відпочинку, пансіонатах, оздоровчих таборах для членів профспілки та членів їх сімей;

5.2. Облпрофрада розпоряджається належними їй коштами та майном, необхідним для здійснення своєї діяльності.

5.3.Облпрофрада може створювати фонди навчання, надання допомоги тимчасово непрацюючим членам профспілок, а також потерпілим у зв'язку із стихійним лихом і т.д. Кошти фондів створюються із частини відрахувань членських організацій, пожертвувань і дарунків організацій та громадян.

«Забороняється розподіл отриманих доходів( прибутків) або їх частини, серед засновників ( учасників)облпрофради, її членів та працівників( крім оплати їхньої праці та нарахування єдиного соціального внеску), членів керівних органів облпрофради, та інших пов’язаних з ними осіб»;

 

 (голосов: 0)