Київська обласна рада професійних спілок » Документи » Інформація про роботу первинної профспілкової організації Комунального підприємства Броварської міської ради «Броваритепловодоенергія» по соціально-економічному захисту членів профспілки
Інформація про роботу первинної профспілкової організації Комунального підприємства Броварської міської ради «Броваритепловодоенергія» по соціально-економічному захисту членів профспілки

Відповідно до плану роботи обласної ради профспілок представниками облпрофради у складі: заступника голови облпрофради Харченко Л.О., завідуючої відділом з гуманітарних питань Приходько О.М. за участю голови Київської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення Лебедєва В.О. з виїздом на місце вивчалось питання щодо роботи первинної профспілкової організації Комунального підприємства Броварської міської ради «Броваритепловодоенергія» по соціально-економічному захисту членів профспілки».

 

Основним видом діяльності підприємства є надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення житлового фонду, будівель та споруд соціально-культурного, виробничого та іншого призначення м.Бровари та надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем та ліквідації аварій у житловому фонді.


Середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 01.01.2017 складає 824 чол.


У 2016 році доходи підприємства без ПДВ становили 226,152 млн. грн., а
витрати склали 252,526 млн. грн.


Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2016 рік складає 4405,00 грн.


Заробітна плата виплачується своєчасно двічі на місяць, заборгованості із її виплати немає.


Первинна профспілкова організація Комунального підприємства Броварської міської ради « Броваритепловодоенергія» створена та діє у відповідності до Статуту Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості , побутового обслуговування населення України, керується у своїй діяльності її Статутом, Законом України « Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншими законодавчими актами.


Станом на 07.02.2017 первинна профспілкова організація КП «Броваритепловодоенергія» налічує 801 член профспілки, що становить 97,2% від кількості працюючих.


Головою первинної профспілкової організації на черговій звітно-виборній конференції, яка відбулася 10 лютого 2015 року, обраний Шевченко Андрій Іванович, який працює на громадських засадах.


Для ведення поточної роботи та контролю діяльності організації на профспілковій конференції обрано профком , який налічує 13 осіб, та ревізійну комісію.


Обов’язки серед членів профкому визначені за напрямками діяльності, а саме: відповідальний по виробничо-правовій роботі, охороні праці, з питань соціального розвитку, культурно-масовій та спортивній діяльності. Питання діловодства та організаційно-масову роботу веде особисто голова профкому Шевченко А.І.


За рішенням профспілкового комітету у первинній профспілковій організації створені та діють 8 профгруп, керівники яких обрані до складу профспілкового комітету.


За ініціативою профспілкової організації на підприємстві систематично укладається колективний договір, який є основним нормативно-правовим актом, що регулює відносини між роботодавцем та трудовим колективом, інтереси якого представляє профспілковий комітет.


Укладенню колективного договору передує значна підготовча робота.


Створюється комісія, яка узагальнює пропозиції членів трудового колективу і розробляє проект колективного договору. Після цього проходить його обговорення в структурних підрозділах підприємства. Внесені пропозиції знаходять відображення в остаточному варіанті колдоговору.


Слід зазначити, що за умовами колективного договору , укладеного на підприємстві, перерахування членських профспілкових внесків здійснюється безготівково через бухгалтерію. Підставою для цього є заяви членів профспілки , які вони надають при оформленні на роботу.


Колдоговір на 2016 рік був розглянутий та схвалений на конференції трудового колективу 08 квітня 2016 року, а 26.04.2016 – зареєстрований в Управлінні соціального захисту населення Броварської міської ради за № 08-15/10/16.


Кількість працівників, охоплених колективним договором., становить 824 чол. (100 %).


Протягом терміну дії, у разі необхідності, за згодою сторін , до нього вносяться зміни і доповнення. Достойний рівень оплати праці, високі соціальні стандарти, турбота про людей – ось головні вимоги, які ставляться до колективного договору - закону життя підприємства.


Колективний договір КП « Броваритепловодоенергія» включає 39 додатків, які розроблені за участю профкому з питань оплати та стимулювання праці, надання пільг працівникам, зайнятих на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці; надання додаткових відпусток, преміювання працівників підприємства з нагоди пам’ятних дат, професійного та державних свят, надання інших заохочувальних та компенсаційних виплат працівникам підприємства, видачі безвідсоткової позики працівникам; оплати за навчання у вищих та професійно-технічних навчальних закладах працівникам, які підвищують свій професійний рівень .


Провідне місце в колективному договорі займає розділ «Нормування та оплата праці. Основна, додаткова зарплата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати». В ньому чітко оговорені форми і системи оплати праці, встановлення працівникам конкретних розмірів тарифних ставок, посадових окладів, премій, винагород з дотриманням діючого законодавства та Галузевої угоди.


На підприємстві запроваджена ефективна система як матеріального заохочення працівників шляхом встановлення доплат (за інтенсивність праці) та надбавок (за високу професійну майстерність, за виконання особливо важливої роботи на первний термін, за високі досягнення в праці), видачі премії, нагородження цінним подарунком, так і морального заохочення: оголошення подяки, занесення на дошку Пошани КП «Броваритепловодоенергія».


Профспілковий комітет підприємства, профгрупорги виробничих підрозділів контролюють виконання положень колективного договору, підсумки якого щорічно розглядаються на конференціях трудового колективу.


Так, підсумки виконання колективного договору за 2015 рік розглянуто 20.01.2015, за 1 півріччя 2016 року -14.07.2016.


Профспілковий комітет, профгрупорги на місцях значну увагу приділяють питанням контролю за дотриманням законодавства з охорони праці, забезпеченню належних і безпечних умов праці.


В КП «Броваритепловодоенергія» створені служба охорони праці, комісія з питань охорони праці, до складу якої входить Шевченко А.І. – голова профкому.


За участю первинної профспілкової організації на підприємстві розроблені та реалізуються комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.


З метою попередження настання нещасних випадків на виробництві та виникнення професійних захворювань серед працівників, забезпечення повного надання працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці, первинна профспілкова організація особливу увагу приділяє розробленню спільно з роботодавцем проекту розділу «Охорона праці» колективного договору підприємства, здійснює контроль за його виконанням.


У 2016 році витрати на охорону праці склали 504697,369 грн.


При укладенні трудового договору працівники ознайомлюються під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих фактів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх випливу на здоров’я та про права працівника на пільги та компенсації за роботу за таких умов відповідно до законодавства та колективного договору.


Всі працівники, які зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, безкоштовно забезпечуються молоком або рівноцінними харчовими продуктами, отримують додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законом.


На роботах зі шкідливими умовами праці, а також пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих метеорологічних умовах, працівникам видається безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.


Для забезпечення постійного контролю за станом здоров’я працюючих на підприємстві проводяться обов’язкові медичні огляди попереднього (при прийомі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.


На підприємстві виділені кімнати приймання їжі, які обладнані необхідною побутовою технікою : електроплитами, холодильниками, електрочайниками, умивальниками. Контроль за їх утриманням здійснюють представники профкому підприємства.


У минулому році на підприємстві сталося три нещасних випадки, пов’язані з виробництвом: два випадки - із-за обрушення грунту, останній – внаслідок падіння потерпілого. Два працівника після лікування приступили до роботи, третій – продовжує лікування. ( у 2015 році стався 1 нещасний випадок).


Колективний договір передбачає додаткові порівняно з чинним законодавством соціально-побутові пільги . Серед них : надананя працівникам підприємства безвідсоткових позик, оплата за навчання працівникам, які підвищують свій професійний рівень; надання нецільової матеріальної допомоги до Дня Перемоги учасникам та особам, які належать до учасників Великої Вітчизняної війни; виділення транспорту для заготівлі овочів та для перевезення вантажів.


Контроль за виконанням колективного договору здійснюється постійно-діючою двосторонньою комісією, засідання якої проводиться два рази на рік.


Сторони, що підписали колдоговір, звітують про хід його виконання за 1-е півріччя на спільному розширеному засіданні адміністрації і профкому, за рік – на конференції трудового колективу.


Профком забезпечує реалізацію своїх зобов’язань , зазначених у колективному договорі:
- здійснює громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, за дотриманням законодавства з питань режиму роботи, тривалості робочого часу, відпочинку, погоджує черговість надання відпусток. організовує оздоровлення дітей ( у 2016 році всі діти, які бажали відпочити, були забезпечені путівками в дитячий оздоровчий заклад, на організацію дитячого оздоровлення було спрямовано 51300,0 грн.), надає матеріальну допомогу членам профспілки у разі виникнення у них скрутних обставин ( у 2016 році на ці цілі було направлено 160100,00 грн.), приділяє увагу розвитку фізичної культури та спорту ( бере участь у загальноміській і обласній спартакіадах), організації культурно-масової роботи ( у 2016 році на проведення цієї роботи використано 105000,00 грн.).


На засіданнях профспілкового комітету розглядаються нагальні питання життєдіяльності підприємства.
Так, зокрема, лише у 2016 році на засіданнях профспілкового комітету КП
«Броваритепловодоенергія» були обговорені питання:
- про забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту;
- про стан охорони праці у виробничих підрозділах комунального підприємства ;
- розгляд подання адміністрації про зміну істотних умов праці на підприємстві ;
- про організацію оздоровлення дітей працюючих ;
- про дотримання вимог колективного договору щодо оплати комунальних послуг та телефонних переговорів;
- про передплату профспілкових видань.


На належному рівні ведеться фінансово-господарська діяльність профкому: всі витрати здійснюються згідно затвердженого кошторису, рішень профкому, заяв. Акуратно ведуться касові та банківські документи з усіма додатками до них (рахунки, накладні, квитанції, договори, авансові звіти тощо.


В профкомі є всі необхідні документи, пов’язані з легалізацією первинної профспілкової організації.


На підприємстві встановлені ділові партнерські взаємовідносини профкому з роботодавцем.


Відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", роботодавцем створені належні умови для діяльності профспілкової організації ,на її запит надається необхідна інформація з питань умов праці та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємства та виконання колективного договору .


Виконання Сторонами взаємних зобов’язань колективного договору сприяє встановленню позитивного мікроклімату в колективі, уникненню соціальної напруги та створенню умов для продуктивної праці.


Однак, первинній профспілковій організації КП « Броваритеплоенергія», її профкому та керівництву необхідно більше уваги приділяти:
- здійсненню планування своєї роботи ;
- створенню постійно діючих комісій профкому для організації роботи ;
- ретельнішому упорядкуванню протокольного господарства первинної профспілкової організації ;
- забезпеченню членів профспілки профспілковими квитками ;
- налагодженню обліку членів профспілки ;
- навчанню профспілкового активу ( навчати профгрупоргів не рідше 1 разу на квартал з запрошенням представників обкому профспілки, обласної ради профспілок тощо);
-організації роботи постійних комісій профкому за напрямками діяльності.


Потребує удосконалення інформаційна робота.


Під час вивчення питання для розгляду на Президії представниками облпрофради надавалась необхідна консультативна допомога профкому підприємства та профспілковим групам:
- району котелень ( 24 члена профспілки)
Профгрупорг Авдюшенко Федір Іванович;
- водоочисних споруд ( 69 членів профспілки)
Профгрупорг Андреєв В.В.;
- управління КП « Броваритепловодоенергія»( 73 члени профспілки)
Профгрупорг Пушкіна Наталія Олегівна.

Робоча група


 (голосов: 0)