Засідання Президії КОРПС

4 червня 2015 року відбулося засідання Президії облпрофради, на якій розглядалися питання:

-про роботу Об'єднаної профспілки організацї ВАТ та ПрАТ "Росава" щодо укладання, виконання та контролю за виконанням колективного договору.

-питання фінансового звбезпечення облпрофради за звітний період.

 

З інформацією з першого питання порядку денного вичтупили Золотоверх Михайло Васильович - голова Об'єднаної профспілки організацї ВАТ та ПрАТ "Росава" та Приходько Ольга Михайлівна - зав. відділу з гуманітарних питань облпрофради.

  В обговоренні взяли участь Кисіль В.П. - голова обласної організації профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості, Карнатова Г.В. - голова обласної організації профспілки працівників харчової та нафтопереробної промисловості, Максименко Л.П. - голова обласної організації профспілки працівників енергетичної та електротехнічної промисловості, інші члени перзидії.

Члени Президії облпрофради схвалили досвід  Об'єднаної профспілки організацї ВАТ та ПрАТ "Росава" щодо укладання, виконання та контролю за виконанням колективного договору.

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про роботу Об’єднаної первинної профспілкової організації ВАТ та ПрАТ «РОСАВА»

щодо укладання , виконання та контролю за виконанням колективного договору.

 

 

         Відповідно до плану роботи обласної ради профспілок  представниками облпрофради   у складі: голови  обласної ради профспілок Кононенка В.Ф., заступника голови облпрофради Харченко Л.О., завідуючої відділом з гуманітарних питань Приходько О.М. за участю голови    обласної організації профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України   Кисіля В. П  з виїздом на місце вивчалось питання щодо роботи Об’єднаної первинної профспілкової організації АТ та ПрАТ « РОСАВА» по укладанню, виконанню та контролю за виконанням колективного договору.

       Об’єднана первинна профспілкова організація   ВАТ та ПрАТ

« РОСАВА»,яку очолює Золотоверх Михайло Васильович, об’єднує  34 цехових комітети та 57 прогруп , в яких налічується 3803 членів профспілки, що становить 93,8% від кількості працюючих.

      Одним із головних напрямків діяльності  первинної профспілкової організації є укладання ,виконання та здійснення контролю за виконанням колективного договору, як найважливішої складової соціального діалогу та основної  форми захисту інтересів трудящих .

        Значну увагу  профком приділяє підготовчій роботі щодо укладання колективного договору . 

      Керуючись ст.10 Закону України « Про колективні договори і угоди» для ведення переговорів і підготовки проекту колективного договору на підприємстві  була утворена робоча комісія, до складу якої  профспілковий     комітет делегував своїх представників  ,організував збір пропозицій до проекту колдоговору,який  був винесений для обговорення в трудовому колективі через газету білоцерківських шинників « Робітнича слава».    19 квітня 2012 року колективний договір був розглянутий та схвалений на конференції   трудового колективу, а 24.04.2012 -  зареєстрований виконкомом міської ради. Кількість працівників, охоплених колективним договором , становить  3995 чол.( 100 %).

     Колективний  договір ПрАТ «Росава» укладений з дотриманням чинного законодавства  у відповідності до   Генеральної,галузевої та територіальної угод і врахуванням реальних можливостей підприємства.   В колективному договорі підприємства  знайшли відображення питання виробничо- економічної діяльності,праці і заробітної плати , охорони праці, соціального розвитку колективу, гарантії діяльності профспілкової організації,а також контролю за виконанням колективного договору. Колективний договір включає 25 Додатків, які унормовують вирішення питань оплати та стимулювання праці, встановлення надбавок та доплат, надання матеріальної допомоги, порядок надання пільг працівникам,зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці; надання додаткових відпусток, умови придбання та надання путівок.

    За участю профкому розроблена система матеріального та морального заохочення до продуктивної праці, підвищення якості продукції, збереження майна підприємства, ощадливого      використання виробничих та матеріальних  ресурсів.

    Під час укладання трудового договору працівники відповідно до законодавства та колективного  договору ознайомлюються під розписку про умови праці, наявність  на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів,  наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації   за роботу в таких умовах , з  колективним договором  , з  правилами внутрішнього трудового розпорядку .

          В колективному договорі відсутні норми, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством.

    Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства незалежно від членства в профспілці, а також на працівників профспілкового комітету.

Функції здійснення контролю за виконанням колективного договору покладені на робочу комісію з проведення переговорів щодо його укладання та розробки проекту договору.

 Про хід виконання колдоговору  колектив інформується через газету «Робітнича слава».

       Організація оплати праці здійснюється  відповідно до чинного законодавства, Генеральної та Галузевої угод та колективного договору. 

      Заробітна плата  виплачується своєчасно  двічі  на місяць, заборгованості  немає.

      Середня заробітна плата за 2014 рік становила 4051 ,00 грн. ( по  хімічній та нафтохімічній промисловості - 3971,00  грн., по Київській   області – 3489,00 грн.)

      На протязі дії колективного договору щороку проводилось підвищення тарифів та окладів працівникам підприємства

         Для збільшення заробітної плати на підприємстві застосовується гнучка система матеріального стимулювання багатьом категоріям працівників за  рахунок встановлення доплат та надбавок.

       Згідно із  Законом України « Про відпустки», та Положенням про надання відпустки  всім працівникам надається основна щорічна відпустка, додаткові відпустки за роботу із шкідливими  та важкими умовами праці,додаткова відпустка за особливий характер праці, соціальні відпустки ,  відпустки без збереження заробітної плати.

       Черговість надання відпусток визначена графіками, які погоджуються з профспілковим комітетом та затверджуються роботодавцем.

     На ПрАТ « РОСАВА» створені необхідні умови для професійного росту працівників, забезпечується право працівників на підвищення кваліфікації. Так, у 2014 році пройшли навчання 1492 працівника при плані 1210 працівників, у тому числі: перепідготовлено 328 чол. при плані 195  чол; підвищили кваліфікацію 1164 чол. при плані 1015 чол.

     Згідно колективного договору виконуються зобов’язання із забезпечення належних умов та охорони праці .

Відповідно до ст.20 Закону України « Про охорону праці» в колективному договорі сторони передбачили забезпечення працівникам соціальних гарантій в галузі охорони праці.  Враховуючи ,що на підприємстві працює у шкідливих та важких умовах праці 77,2 % працівників (3085 чол.,з  них  жінок – 1148 жінок)профспілкова організація приділяє особливу увагу здійсненню постійного контролю за своєчасністю проведення заходів,які гарантують безпеку людей.  Проведена атестація робочих місць працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці. За її результатами  забезпечено надання пільг працюючим, які передбачені в колективному договорі, а саме: виплата   доплат,видача безоплатн молока або інших рівноцінних харчових продуктів,видача безкоштовно  мила, надання додаткової оплачуваної відпустки, встановлення скороченого робочого тижня  . 

          Працюючі забезпечені спецодягом, спецвзуттям   та іншими засобами індивідуального захисту. На підприємстві організовано своєчасне прання , дрібний ремонт за прасування спецодягу.

          Працівникам окремих професій згідно зі списками  професій  видається другий комплект спецодягу без зміни  терміну носіння : два комплекти на два терміни користування.                         

     Роботодавцем та профспілковим комітетом щорічно розробляються Комплексні   заходи  щодо досягнення  встановлених нормативів безпеки,гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони   праці,   запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням, аваріям і пожежам .

     У 2014 році для забезпечення заходів з охорони праці роботодавцем витрачено 12976  тис.грн.                                                                                  

     Виробничі травми та професійні захворювання  у 2015 відсутні. (У 2014 року був 1 нещасний  випадок на виробництві у із втратою 69 днів працездатності ).

     Колективний договір передбачає додаткові порівняно з чинним законодавством  і угодами  гарантії та соціально-побутові пільги. Серед них:

-Надання додаткових оплачуваних відпусток, надання одноразової грошової допомоги працівникам при виході на пенсію в залежності  від

стажу роботи на підприємстві; здійснення доплати до пенсії заслуженим ветеранам праці; запровадження програми медичного страхування; надання соціальної допомоги працівникам підприємства, які мають на утриманні дітей-інвалідів або дітей-сиріт та інші.

       На реалізацію цих пільг у 2014 році використано 5 503 059,00 грн., в т.ч. на одного працівника – 1377,00    грн.

    На протязі дії колективного договору сторонами вносились зміни та доповнення до колективного договору, які    після їх схвалення   спільною робочою комісією представників сторін,  також  зареєстровані виконкомом міської ради.    

     Слід відзначити, що лише за 2014  - 2015 рік    профспілкових комітет ініціював   про внесення змін та доповнень до колдоговору 18 раз. Це стосується таких питань, як підвищення тарифів та окладів,додаткової видачі понад встановлені норми спецодягу, спецвзуття, засобів  індивідуального захисту;збільшення розміру одноразової  допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві з тимчасової втрати працездатності та інші.

   Профспілковий комітет Об’єднаної первинної профспілкової організації ВАТ та ПрАТ « РОСАВА» цілеспрямовано і послідовно   домагається виконання колективного договору, при необхідності, рішуче втручається в дії роботодавця  в разі  невиконання норм колдоговору.

  У 2013 році у зв’язку із заборгованістю із виплати заробітної плати після невдалих письмових звернень до керівника підприємства, до Державної інспекції з питань праці, до прокурора м.Біла Церква ним було  прийнято постанову  про початок колективного трудового спору.       

     Для сприяння  його  врегулюванню  профком звернувся до   Відділення  Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області  . В ході примирних процедур колективний трудовий спір вдалося вирішити позитивно: заборгованість із виплати зарплати в сумі  12 173 тис.грн. була погашена.

     Слід відзначити позитивну роботу Київської обласної  організації    профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України ( голова Кисіль В.П.)  по сприянню врегулюванню конфліктних ситуацій в колективах галузі, в разі прийняття працівниками рішення про вступ в колективний трудовий спір  обкомом профспілки надається всебічна правова та консультативно-методична  допомога.

  Профком  успішно реалізує    свої зобов’язання, викладені  у колективному договорі: здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю, охорону праці; надає правову допомогу членам профспілки; контролює роботу закладів харчування  , оздоровчих пунктів та амбулаторії, приділяє значну увагу оздоровленню дітей( у 2014 році  придбано 67 путівок  в дитячі оздоровчі заклади на суму 75459 грн. , 1 путівку для матері з дитиною-інвалідом на суму     25003 грн.,)  та розвитку фізичної культури та спорту, організації культурно-масової  роботи ( у    2014 році на проведення цієї роботи використано 126020,00 грн.) ,з метою попередження порушень трудового законодавства проводить навчання профспілкових кадрів та  активу з актуальних питань в школі профактиву; тісно взаємодіє з цеховими комітетами, профспілковими групами : щовівторка проводить семінари профспілкових кадрів та активу , на яких обговорюються питання реалізації  виробничої програми, дотримання працівниками трудової і виробничої дисципліни, забезпечення збереження матеріальних цінностей ; 

     Колективом  ,профспілковим комітетом та   адміністрацією підприємства    проводиться значна робота по наданню необхідної допомоги працівникам – учасникам бойових дій в зоні конфлікту на Сході України.

     На підприємстві діє комплексна програма з надання допомоги мобілізованим  працівникам підприємства і працівникам, у яких мобілізовані близькі родичі,якою передбачено збереження робочих місць та заробітної плати мобілізованим, виплата матеріальної допомоги мобілізованим працівникам ,   придбання засобів гігієни та амуніції ( одягу ,взуття,засобів індивідуального захисту) . Всього витрачено   на ці цілі 259392,00 грн.,у тому числі профкомом

57974,15 грн.

     Успішна реалізація Зобов’язань колективного договору за 2014 рік  сприяла стабільній, ефективній діяльності підприємства ,зняттю соціальної напруженості в колективі, уникненню трудових конфліктів,соціальному захисту працівників.

Випуск продукції у відповідності з бізнес-планом  забезпечено на 107,6 % , план по реалізації готової продукції виконано на   104,7 %. 

     Однак, залишається ряд зобов’язань колективного договору ,   виконання яких не забезпечено в повному обсязі.

      У зв’язку із  складними соціально-економічними  умовами на підприємстві та зміною керівника ПрАТ « РОСАВА» не розглянуто на конференції трудового колективу хід виконання    колективного договору за 2014 рік;

     -  роботодавцем у 2014 році  та у поточному році не здійснювались відрахування профкому коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірі 0,3%    від  фонду оплати праці;

             Профком первинної профспілкової організації ВАТ та ПрАТ «Росава»-  дієвий, бойовий, перспективний  штаб громадської організації, якою є профспілка на підприємстві.

     Під час вивчення питання для розгляду на Президії представниками облпрофради надавалась необхідна консультативно-правова допомога профкому підприємства.

 

     Робоча група

 

 


 (голосов: 0)